A Visa Inc. Megvesztegetés elleni szabályzata

1.0 Cél

A Visa Inc. azért fogadta el a jelen Megvesztegetés elleni szabályzatot (a „Szabályzatot”), hogy megfeleljen az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényében, az Egyesült Királyság megvesztegetés elleni törvényében és a világ más vonatkozó megvesztegetés elleni jogszabályaiban foglalt követelményeknek és korlátozásoknak.

2.0 Hatály

A Szabályzat a Visa Inc. és leányvállalatai („Visa” vagy „Vállalat”) valamennyi igazgatójára, tisztviselőjére, alkalmazottjára és ideiglenes munkavállalójára („Visa-személyzet”) vonatkozik.  A jelen Szabályzatot más vállalati szabályzatokkal, eljárásokkal és irányelvekkel együtt kell értelmezni, beleértve az Üzleti magatartási és etikai kódexet, valamint az Utazásra, költségekre és beszerzési kártya programra vonatkozó szabályzatot. Amennyiben azonban a jelen Szabályzat szigorúbb, felülírja a Vállalat egyéb vonatkozó szabályzatait és eljárásait (beleértve az ajándékokat, étkezéseket vagy szórakoztatást). A jelen Szabályzat más nyelvekre is lefordítható – ebben az esetben az angol nyelvű változat az irányadó.

A regionális etikai, megfelelőségi és jogi osztályok kidolgozhatnak olyan földrajz- vagy országspecifikus kiadási küszöbértékeket, amelyek felett előzetes jóváhagyási eljárásokra van szükség. A regionális etikai és megfelelőségi, valamint jogi osztályok válaszolni tudnak a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdésekre, és útmutatást tudnak adni bármely piacspecifikus eljáráshoz.

3.0. A szabályzat alapvetése

A Vállalat elkötelezett amellett, hogy tisztességes és becsületes piaci versenyen keresztül tegyen szert üzleti nyereségre. A jelen Megvesztegetés elleni szabályzatnak és a Megvesztegetés elleni szabályzat útmutatójának (A. melléklet) való megfelelés a Vállalat minden munkatársának a felelőssége. Az Igazgatótanács és az Ellenőrzési és Kockázati Bizottság, a vezérigazgató, a felső vezetés és az Etikai és megfelelőségi igazgató feladata, hogy biztosítsa, hogy a Vállalat üzleti tevékenysége során megfeleljen a legmagasabb jogi és etikai normáknak. A Visa üzleti tevékenysége során betartja a vonatkozó megvesztegetés-ellenes törvények betűjét és szellemiségét.  Szigorúan tilos bármilyen értékkel bíró dolog vagy tisztességtelen előny közvetlen vagy közvetett ígérete, jóváhagyása, felajánlása, átadása, elfogadása vagy kérése bárkinek azzal a szándékkal vagy annak látszatát keltve, hogy az nem helyénvaló módon befolyásolja a döntéseit vagy viselkedését, vagy a nem helyénvaló teljesítmény jutalmazásaként.

A Vállalat elkötelezett a megvesztegetés elleni jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése mellett. A New York-i Értéktőzsdén jegyzett USA-beli vállalatként a Vállalatra az USA külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvénye (FCPA) vonatkozik. Az FCPA törvény olyan büntetőjogi rendelkezéseket tartalmaz, amelyek tiltják bármilyen értékkel bíró dolog közvetlen vagy közvetett ígéretét, jóváhagyását, felajánlását vagy átadását, nem egyesült államokbeli kormányzati tisztviselők (olyan tág kifejezés, amely magában foglalja a nem egyesült államokbeli kormányok, valamint az állami tulajdonban lévő vagy állami irányítás alatt álló kereskedelmi vállalatok alkalmazottait, mint például egy állami tulajdonú pénzügyi intézmény, és a nem egyesült államokbeli politikai jelölteket, politikai pártokat vagy párttisztviselőket, és a nemzetközi közjogi szervezeteket) részére azzal a céllal, hogy befolyásolják a nem egyesült államokbeli tisztviselő tetteit vagy döntéseit hivatalos minőségében. Az FCPA a Vállalat és a Visa személyzetének magatartására alkalmazandó világszerte. A Vállalatra számos, az Egyesült Államok kormányzati személyzete által elfogadható üzleti ajándékkal kapcsolatos jogszabály és előírás is vonatkozik. Ajándék, szívesség vagy egyéb érték ígérete, felajánlása vagy átadása az Egyesült Államok kormányának bármely tisztviselője vagy alkalmazottja részére ezen szabályok megsértésével nem csak a Vállalat szabályzatát sértheti, hanem bűncselekménynek is minősülhet.

A Vállalatnak és a Visa személyzetének be kell tartania az Egyesült Királyság 2010. évi vesztegetésről szóló törvényét is („Vesztegetésről szóló törvény”). A Vesztegetésről szóló törvény mind a kormánytisztviselők megvesztegetését, mind a kereskedelmi vesztegetést tiltja. A Vesztegetésről szóló törvény bűncselekménynek minősíti a megvesztegetés felajánlását, ígéretét vagy átadását (ami a jelen Megvesztegetés elleni szabályzat alkalmazásában pénzügyi vagy egyéb előnyt jelent); megvesztegetés kérését, elfogadását vagy annak ígéretét; vagy külföldi köztisztviselő megvesztegetését. A Vállalatot közvetve szintén felelősségre vonhatják, ha nem előzi meg a nevében elkövetett megvesztegetést, és köteles megfelelő eljárásokat bevezetni a Vállalat számára vagy nevében szolgáltatásokat nyújtó személyek megvesztegetésének megelőzésére, beleértve a leányvállalatok által nyújtott szolgáltatásokat is.

Az FCPA és a Vesztegetésről szóló törvény mellett a Vállalatra a világ minden táján más megvesztegetés-ellenes törvények is vonatkozhatnak.  

Szigorúan tilos bármilyen értékkel bíró dolgot adni vagy felajánlani bármely ország kormánytisztviselőjének vagy érintett kormánytisztviselőjének (az A. mellékletben meghatározottak szerint), amely sérti a vesztegetés elleni jogszabályokat, vagy illegális kifizetéseket teljesíteni harmadik felek számára, miközben tudható vagy okkal feltételezhető, hogy abból bármely részt felajánlanak, átadnak vagy ígérnek egy ilyen tisztviselőnek. Az ügymenet-könnyítő juttatások – egy rutinszerű kormányzati intézkedés felgyorsítása vagy elvégzésének biztosítása érdekében történő kifizetések – szintén tilosak.

Végezetül, számos korrupcióellenes törvény tiltja a megvesztegetés vagy kenőpénz ígéretét, felajánlását vagy kifizetését magánfeleknek. A jelen Szabályzat tiltja bármilyen értékkel bíró dolog vagy bármilyen más előny ígéretét, jóváhagyását, felajánlását, átadását, elfogadását vagy kérését bármely harmadik fél – beleértve az ügyfelet, potenciális ügyfelet, beszállítót vagy más üzleti partnert – számára azzal a céllal vagy annak látszatát keltve, hogy nem elfogadható módon befolyásolja vagy jutalmazza az átvevő üzleti döntéseit.

4.0 Elszámoltathatóság

4.1 A Szabályzat és a program felelőse

Az Etikai és megfelelőségi igazgató a Szabályzat és a program felelőse, aki kezeli a Szabályzatot, és kidolgozza annak keretrendszerét, amely tartalmazza a jelen Szabályzat végrehajtásához és céljainak eléréséhez szükséges eljárásokat, eszközöket, kommunikációt és képzést. A Globális etikai és megfelelőségi osztály felügyeli a Szabályzattal kapcsolatos éves képzést, amelyet az érintett Visa-személyzet kap.

4.2. Vezetői támogató

A Szabályzat vezetői támogatója a vezető jogtanácsos.

4.3 A Szabályzat felügyelete

A Vállalati kockázati bizottság (CRC) a globális etikai és megfelelőségi osztály időszakos frissítésein keresztül irányítási felügyeletet biztosít a jelen Szabályzatra vonatkozóan.  

4.4 Kivételek

A jelen Szabályzat alóli kivételeket előzetesen jóvá kell hagynia a Szabályzat felelősének, jogtanácsosának és a CRC-nek. A Szabályzat felelőse nyomon követ minden kivételt vagy felmentést a Szabályzat alól.

5.0 Szabályszegések kivizsgálása

A Vállalat kivizsgálja a jelen Szabályzat bármely megsértéséről vagy feltételezett megsértéséről kapott összes bejelentést, és nem tolerál semmilyen megtorlást a jóhiszeműen tett bejelentések vagy panaszok miatt. A Visa Üzleti magatartási és etikai kódexe védelmet nyújt mindazok számára, akik bejelentést vagy panaszt tesznek, és a Visa munkatársaitól elvárjuk, hogy együttműködjenek a helytelen magatartás belső kivizsgálásában.

A jelen Szabályzattal, a Vállalat Üzleti magatartási és etikai kódexével, illetve az alkalmazandó jogszabályokkal ellentétes bármely magatartás fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely akár a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti, a helyi jogi előírásoknak megfelelően.

6.0 A Szabályzat felülvizsgálata

A Szabályzat felelőse legalább évente felülvizsgálja a Szabályzatot annak megerősítése érdekében, hogy az továbbra is releváns és hatékony a meghatározott üzleti célok elérésében, és szükség esetén frissítéseket javasol a CRC-nek.

7.0 A Szabályzat betartásának ellenőrzése

A jelen Szabályzat és eljárásai időszakos Globális etikai és megfelelőségi ellenőrzés és/vagy Belső audit felülvizsgálat tárgyát képezik a végrehajtás hatékonyságának és a Szabályzat folyamatos betartásának meghatározása érdekében. A megállapításokat és a kockázatcsökkentési stratégiákat a megfelelő érdekelt felekkel együtt is át lehet tekinteni. A lényeges megállapításokat adott esetben jelenteni kell a CRC-nek és/vagy az Igazgatótanácsnak vagy delegált bizottság(ok)nak.

8.0 Kapcsolódó dokumentumok

  • Utazásra, költségekre és beszerzési kártya programra vonatkozó szabályzat
  • Globális kártyaprogram útmutatója – Utazás, költségek és beszerzési kártya